Adunare Generala ADECJR Tulcea iunie 2019

În perioada 20- 23 iunie 2019 s-a desfășurat la Tulcea Gala Aniversară 20 ani de la înființarea ADECJR și lucrările celei de-a 48-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Deschiderea lucrărilor “Gala aniversară 20 de ani e la înființarea A.D.E.C.J.R” ; Prezentarea invitaţilor; Luări de cuvânt invitați și membri; Raport de activitate 1999- 2019; Deschiderea lucrărilor Adunării Generale; Surse alternative de finanțare Prezentare Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare; Prezentare noutăți „Sistem electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public – FOREXEBUG”; Codul administrativ- prezentare generală, principalele soluții legislative prevăzute; Notă – repartizarea către bugetele locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2019, conform prevederilor Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; Notă – propuneri de înaintat în vederea prevederilor acestora în legea de rectificare a bugetului de stat pe anul 2019; Notă privind prevederile H.G. nr. 714/ 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; Notă pentru aplicarea H.G. nr. 551/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare; Proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019- 2020; Notă privind mecanismul de acordare a finanțărilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții aprobat prin O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Corespondență- Clarificări aplicarea art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Notă privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare, cu specific deosebit, de interes local; Aprobarea Bilanțului la 31.12.2018; Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
Cea de-a doua partea a ședinței Adunării Generale a ADECJR a fost rezervată alegerilor în cadrul organizației, și-anume alegerea Președintelui, a Comitetului director și a Comisiei de Cenzori. În urma desfășurării acestora, doamna Nicoleta ANTON a fost aleasă cu majoritate de voturi pentru un nou mandat la conducerea ADECJR.
În același context, a fost ales și noul Comitetului director al ADECJR, acesta fiind alcătuit RIBOVICI GHEORGHINA (Director Executiv Consiliul Județean ARAD)- VICEPREȘEDINTE, MOCANU CARMEN (Director Executiv Consiliul Județean ARGEȘ)- SECRETAR, ARVINTE ELENA (Director Executiv Consiliul Județean IASI)- MEMBRU, MARCU MARCEL (Director Executiv Consiliul Județean TIMIȘ)- MEMBRU, AGAFIȚEI GABRIELA (Director Executiv Consiliul Județean BRAȘOV)- MEMBRU, OPRUȚA ELENA (Director Executiv Consiliul Județean ALBA)- MEMBRU, AITAI MARIAN (Director Executiv Consiliul Județean ALBA)- MEMBRU, DUMITRU CONSTANȚA (Director Executiv Consiliul Județean OLT) – MEMBRU, MARUȘCA LEOTINA (Director Executiv Consiliul Județean SĂLAJ) – MEMBRU.
De asemenea Comisia de cenzori a căpătat o nouă componență, și-anume MUREȘAN PARASCHIVA (director executiv Consiliul Județean CĂLĂRAȘI), UNGUREANU VICTORIA (director executiv Consiliul Județean GORJ), VERES JANOS (director executiv Consiliul Județean COVASNA).