Raport activitate 2012

RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pe anul 2012

În contextul actual, al descentralizării, al întăririi autonomiei locale, este considerată prioritară
existenţa unor asociaţii, puternice şi reprezentative, ale autorităţilor locale din România, atât la nivelul
judeţelor, municipiilor, oraşelor cât şi comunelor.
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, asociaţie
profesională, organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică cu caracter consultativ,
îşi desfăşoară activitatea în scopul armonizării şi perfecţionării activităţii pentru realizarea politicii
economico-financiare îndeplinite de administraţiile publice locale
Lipsa unui dialog constructiv între instituţiile publice locale pe de o parte, instituţiile
guvernamentale şi Parlament pe de altă parte, privind actele normative ce ne reglementează activitatea,
lipsa de reprezentare a autorităţilor locale în elaborarea proiectelor de acte normative şi în promovarea
intereselor comunităţilor locale, sunt câteva elemente ce au determinat înfiinţarea asociaţiei noastre
Obiectivul asociaţiei este asigurarea unui management financiar performant şi durabil prin
îmbunătăţiri de proces cu scopul formării unui corp de funcţionari publici competenţi – bază a stabilirii
politicilor publice şi a îmbunătăţirii durabile a capacităţii administrative publice din România.
Ca asociaţie profesională, apolitică, interesele noastre sunt comune cu cele ale Uniunii Nationale
a Consiliilor Județene din România, precum si a celorlalte asociații, acelea de a întări autonomia locală,
de a asigura surse de finanţare stabile, prin propuneri de modificare şi completare a actelor normative
specifice administraţiei publice locale.
A.D.E.C.J.R. împreună cu toate structurile asociative din administraţia publică locală au devenit
parteneri de dialog ai administraţiei publice centrale în toate problemele ce le reglementează activitatea.
Atunci când spunem parteneri de dialog, dorim să precizăm faptul că administraţia centrală ia act
de punctele noastre de vedere bine fundamentate, analizează sesizările din partea structurilor
asociative, dar nu întotdeauna propunerile noastre sunt transpuse în acte normative.
Evenimente organizate de ADECJR în anul 2012
1. Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România şi-a desfăşurat
lucrările Adunării Generale ADECJR in perioada 23 martie – 25 martie 2012, la Băile Felix –
Hotel „Internațional”, cu ordinea de zi:
Impactul aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 102/25 noiembrie 2011 pentru
modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publuce locale, asupra veniturilor bugetelor
locale. Intocmit :Sirma Caraman;
Modul de aplicare a prevederilor Ordinului MFP nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011. Întocmit: Sirma Caraman;
Modalitatea de stingere a corectiilor financiare aferente proiectelor cu finantare nerambursabilă; Întocmit: Sirma Caraman;
Modalitatea de finanțare a Cluburilor sportive, Premierea sportivilor la campionatele sportive;
Modul de finanțare a ATOP
Modalitatea de finanatare a ISU – Sistemul de Management Informational pentru Situatii de Urgenta si operationalizarea Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei;
Aplicarea ORDINULUI nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (republicat) – schimb de experienta;
Raport de activitate ADECJR pe anul anul 2011;
Raport comisie de cenzori – bilanţ 2011
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ADECJR pe anul 2011;
Raportul vizitelor de studiu efectuate în Olanda și Letonia, în cadrul proiectului „Management financiar performant al fondurilor structurale”, implemmetat de ADECJR în parteneriat cu CJ Ialomița.
Concluzii şedinţă
La această adunare au participat membri ai A.D.E.C.J.R., şi anume: directori economici şi directori economici adjuncţi din cadrul consiliilor judeţene precum și reprezentanți ai unor alte structuri asociative din administrația publică locală, cum ar fi doamna Mariana Boncea, președintele Corpului Directorilor Economici din cadrul Asociației Municipiilor din România, precum și Nicolae Marghiol, președintele Asociației „Cele mai frumoase sate din România”.


Descarca Raportul de activitate pe 2012