Raport activitate 2011

RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pe anul 2011

În contextul actual, al descentralizării, al întăririi autonomiei locale, este considerată
prioritară existenţa unor asociaţii, puternice şi reprezentative, ale autorităţilor locale din România,
atât la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor cât şi comunelor.
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, asociaţie
profesională, organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică cu caracter
consultativ, îşi desfăşoară activitatea în scopul armonizării şi perfecţionării activităţii pentru
realizarea politicii economico-financiare îndeplinite de administraţiile publice locale
Lipsa unui dialog constructiv între instituţiile publice locale pe de o parte, instituţiile
guvernamentale şi Parlament pe de altă parte, privind actele normative ce ne reglementează
activitatea, lipsa de reprezentare a autorităţilor locale în elaborarea proiectelor de acte normative
şi în promovarea intereselor comunităţilor locale, sunt câteva elemente ce au determinat
înfiinţarea asociaţiei noastre
Obiectivul asociaţiei este asigurarea unui management financiar performant şi durabil prin
îmbunătăţiri de proces cu scopul formării unui corp de funcţionari publici competenţi – bază a
stabilirii politicilor publice şi a îmbunătăţirii durabile a capacităţii administrative publice din
România.
Ca asociaţie profesională, apolitică, interesele noastre sunt comune cu cele ale Uniunii
Nationale a Consiliilor Judetene din Romnânia, precum si a celorlalte asociatii,acelea de a întări
autonomia locală, de a asigura surse de finanţare stabile, prin propuneri de modificare şi
completare a actelor normative specifice administraţiei publice locale.
A.D.E.C.J.R. împreună cu toate structurile asociative din administraţia publică locală au
devenit parteneri de dialog ai administraţiei publice centrale în toate problemele ce le
reglementează activitatea.
Atunci când spunem parteneri de dialog, dorim să precizăm faptul că administraţia centrală
ia act de punctele noastre de vedere bine fundamentate, analizează sesizările din partea
structurilor asociative, dar nu întotdeauna propunerile noastre sunt transpuse în acte normative.
Evenimente organizate de ADECJR în anul 2011
1. Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România şi-a desfăşurat
lucrările , Adunarii Generale A.D.E.C.J.R in perioada 31 martie – 02 aprilie 2011; la Predeal
–Hotel „Orizont” ,cu Ordinea de zi:
Impactul prvind aplicarea prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea egii nr. 273/2006 privind finanţele publuce locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare – secţiuni de funcţionare şi secţiuni de dezvoltare; normativ de personal; plafon de cheltuieli de personal. Intocmit :Sirma Caraman
Modul de aplicare a prevederilor legii nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salariazarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Intocmit:d-na Florentina Stanculescu –dir.ec..C.J.Giurgiu
Notă privind modul de aprobare şi execuţie a bugetelor spitalelor publice din subordinea autorităţilor publice locale: exemple pe judeţe de aprobare a bugetelor spitalelor – Dna Mariana Codleanu, CJ Ialomiţa ; Propuneri de modificare a legislaţiei in domeniul sănătatii: Legea 95/2006, HG 56/2009 si Ordinul MS 1043/2009 – dna Ana-Erica Schvarczkopf, CJ Satu Mare
Notă privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
Stadiul implementării proiectului „Managementul financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale
Prezentarea proiectului depus de ADECJR „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România prin parteneriat strategic naţional în vederea îmbunătăţirii capacităţii decizionale la nivelul administraţiilor publice din România
Raport de activitate ADECJR pe anul anul 2010;
Raport comisie de cenzori – bilanţ 2010
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ADECJR pe anul 2010;
Concluzii şedinţă
La această adunare au participat membri ai A.D.E.C.J.R., şi anume: directori economici şi directori economici adjuncţi din cadrul consiliilor judeţene. Au raspuns invitaţiei nostre reprezentanţi ai autoritaţilor centrale după cum urmează: dl.Dan Marinescu – Ministerul Administraţiei şi Internelor;d-na Gabriela Popescu , dna Geanina Oprescu si dna Gabriela Dragu, dl Paul Soviani din partea Ministerul Finanţelor Publice; doamna director Ioan Jenica – A.N.R.M.A.P;
Au participat, de asemenea, reprezentanţi ai presei de specialitate, mai exact Ionuţ Iuria, redactor-şef al Revistei Române pentru Administratie Publică


Descarca Raportul de activitate pe 2011