Statut

CAPITOLUL I.  DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SCOPUL SI DURATA

Art.1 – Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania functioneaza pe durata nedeterminata in baza Ordonantei 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.
In actele constitutive si documentele emise de catre asociatie, aceasta are acronimul „ A.D.E.C.J.R.” .

Art.2 – Asociatie profesionala, cu personalitate juridica cu caracter consultativ, Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania isi desfasoara activitatea in scopul armonizarii si perfectionarii activitatii pentru realizarea politicii economico-financiare realizate de administratiile publice locale.
– Obiectivul asociatiei este asigurarea unui management financiar performant si durabil prin imbunatatiri de proces cu scopul formarii unui corp de functionari publici competenti – baza a stabilirii politicilor publice si a imbunatatirii durabile a capacitatii administrative publice din Romania.

Art.3 – Sediul – Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania are sediul in municipiul Tulcea, str. Pacii nr.20, camera 224, cod postal  820033, judetul Tulcea.

CAPITOLUL II.  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI

Art.4 – Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania, in concordanta cu scopul si obiectivul pentru care a fost constituita, actioneaza pentru realizarea urmatoarelor:
1. Asigurarea unui management economico – financiar, eficient si responsabil in beneficiul colectivitatilor locale;
2. Sprijinirea compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judetene si locale in pregatirea si perfectionarea profesionala;
3. Acordarea de asistenta de specialitate in scopul abordarii unitare a legislatiei economico-financiare in vigoare;
4. Formularea de propuneri “de lege ferenda” in domeniul activitatii economico-financiare ce se desfasoara la nivelul comunitatilor locale precum si de modificare si completare a legislatiei existente;
5. Dezvoltarea unor forme de colaborare si cooperare in vederea asigurarii schimburilor de idei, opinii si informatii intre membrii Asociatiei si alte organizatii;
6. Realizarea si utilizarea unei baze comune de date;
7. Instruirea membrilor asociatiei precum si membrii altor asociatii din administratia publica locala;
8. Initierea, dezvoltarea de relatii si colaborare cu specialisti, institutii si organisme din tara si strainatate;
9. Realizarea de parteneriate, colaborari cu institutii de specialitate in vederea organizarii de perfectionari, instruiri, seminarii pentru functionarii publici si personalul contractual bugetar din administratia publica locala si pentru alesii locali;
10. Organizarea de seminarii, reuniuni, dezbateri privind cunoasterea si aplicarea unitara a legislatiei economico-financiare in vigoare;
11. Acordarea de consultanta de specialitate;
12. Elaborarea si editarea de manuale, analize si studii de specialitate;
13. Organizarea de conferinte pe teme de specialitate;
14. Desfasurarea de activitati de cercetare – dezvoltare;
15. Sprijinirea si apararea drepturilor, intereselor si punctelor de vedere pe linie profesionala ale membrilor asociatiei in relatiile cu tertii.

Art.5 – Formele si mijloacele de lucru
Art.5.1 – In realizarea scopului pentru care a fost constituita, Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania foloseste urmatoarele forme si mijloace de lucru:
1. parteneriate cu alte structuri asociative din tara sau strainatate;
2. schimburi de experienta;
3. seminarii, grupuri si ateliere de lucru;
4. dezbateri si mese rotunde;
5. manuale, analize, studii de specialitate si consultanta;
6. conferinte de specialitate;
7. activitati de cercetare – dezvoltare;
8. recomandari, propuneri;
9. comunicate si buletine informative;
10. vizite de documentare si/sau de lucru in tara sau strainatate;
11. alte forme.

Art.6 –  Patrimoniul Asociatiei
Art.6.1 – Asociatia detine un patrimoniu in suma de 500.000 lei, varsat integral la data constituirii.
Art.6.2 – Fondurile necesare desfasurarii activitatii Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania sunt completate cu: taxa de inscriere, cotizatii anuale platite de membrii asociatiei, taxe de participare la seminarii, conferinte, finantari nerambursabile, sponsorizari, onorarii consultanta precum si din alte surse.


Descarca Statutul

Descarca Act aditional statut