Raport activitate 2014

RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pe anul 2014

Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România (A.D.E.C.J.R.) a fost înfiinţată în anul 1999 sub denumirea de Asociaţia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene din România de către directorii economici din consiliile judeţene.
De la înfiinţare şi până în prezent, asociaţia s-a dezvoltat atât pe orizontală cât şi pe verticală, numărând în prezent 348 membri (inclusiv membri de onoare) – specialişti în finanţe publice locale. Ca urmare a acestei dezvoltări, asociaţia a trecut prin procese etapizate de dezvoltare, ceea ce a impus schimbări structurale şi de denumire. Astfel în anul 2006 şi-a schimbat denumirea în „Asociaţia Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală din România” (A.M.F.A.P.L.R.), iar în 2009 şi-a adaptat denumirea în vederea păstrării brand-ul sub care este cunoscută „A.D.E.C.J.R.” – Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România.
De la înfiinţare până în prezent asociaţia noastră s-a dezvoltat, a înregistrat anumite succese şi a devenit cunoscută. Printre rezultatele dobândite, menţionăm: instruirea a peste 2252 de funcţionari publici şi aleşi locali, publicarea de broşuri, manuale şi studii de specialitate, derularea a 8 proiecte cu finanţare externă, încheierea unor parteneriate strategice şi înaintarea de numeroase intervenţii legislative la nivel central. De asemenea, asociaţia noastră a început să fie consultată de către autorităţile de la nivel central, fiind chiar menţionată în câteva acte normative.
Prezentare generală – obiective
În contextul actual, al descentralizării, al întăririi autonomiei locale, este considerată prioritară existenţa unor asociaţii, puternice şi reprezentative, ale autorităţilor locale din România, atât la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor cât şi comunelor.
Această asociaţie s-a constituit din nevoia de a comunica între noi, de a împărtăşi experienţa noastră, de a proteja interesele şi de a sluji domeniul de activitate, administraţia publică locală.
Lipsa unui dialog constructiv între instituţiile publice locale pe de o parte, instituţiile guvernamentale şi Parlament pe de altă parte, privind actele normative ce ne reglementează activitatea, lipsa de reprezentare a autorităţilor locale în elaborarea proiectelor de acte normative şi în promovarea intereselor comunităţilor locale, sunt câteva elemente ce au determinat înfiinţarea asociaţiei noastre.
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, asociaţie profesională, organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică cu caracter consultativ, îşi desfăşoară activitatea în scopul armonizării şi perfecţionării activităţii pentru realizarea politicii economico-financiare îndeplinite de administraţiile publice locale.
Obiectivul asociaţiei este asigurarea unui management financiar performant şi durabil prin îmbunătăţiri de proces cu scopul formării unui corp de funcţionari publici competenţi – bază a stabilirii politicilor publice şi a îmbunătăţirii durabile a capacităţii administrative publice din România.
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, în concordanţă cu scopul şi obiectivul pentru care a fost constituită, acţionează pentru realizarea următoarelor:
 asigurarea unui management economic şi financiar eficient şi responsabil în beneficiul colectivităţilor locale;
 sprijinirea compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene şi locale în pregătirea şi perfecţionarea profesională;
 acordarea de asistenţă de specialitate în scopul abordării unitare a legislaţiei economico – financiare în vigoare;
 formularea de propuneri de „lege ferendă” în domeniul activităţii economico – financiare ce se desfăşoară la nivelul comunităţilor locale, precum şi de modificare şi completare a legislaţiei existente;
2
 dezvoltarea unor forme de colaborare şi cooperare în vederea asigurării schimburilor de idei, opinii şi informaţii între membrii asociaţiei şi alte organizaţii;
 realizarea şi utilizarea unei baze comune de date;
 instruirea membrilor asociaţiei precum şi a membrilor altor asociaţii din administraţia publică locală;
 realizarea de parteneriate, colaborări cu instituţii de specialitate în vederea organizării de perfecţionări, instruiri, seminarii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual bugetar din administraţia publică locală, precum şi pentru aleşii locali;
 organizarea de seminarii, reuniuni, dezbateri privind cunoaşterea şi aplicarea unitară a legislaţiei economico – financiare în vigoare;
 elaborare şi editarea de publicaţii, buletine informative, manuale, analize şi studii de specialitate;
 iniţierea, dezvoltarea de relaţii şi colaborarea cu specialişti, instituţii şi organisme din ţară şi străinătate;
 acordarea de consultanţă de specialitate;
 organizarea de conferinţe pe teme de specialitate;
 desfăşurarea de activități de cercetare – dezvoltare;
 sprijinirea şi apărarea drepturilor, intereselor şi punctelor de vedere pe linie profesională ale membrilor asociaţiei în relaţiile cu terţii.


Descarca Raportul de activitate pe 2014